1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co stanie się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na tej stronie. Pojęcie "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które umieściliśmy pod tą kopią.

Rejestracja danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie (tj. "administrator danych")?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje ogólne" na tej stronie.

Jak zapisujemy twoje dane?

Zbieramy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam Państwa danych. Mogą to być np. informacje, które wpisują Państwo do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o informacje?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Prosimy o kontakt z nami w każdej chwili pod adresem ujawnionym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie, jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Mają Państwo również prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia analizy i narzędzia dostarczone przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas wizyty na tej stronie. Takie analizy wykonywane są przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza wzorców przeglądania jest z reguły przeprowadzana anonimowo, tzn. wzorców przeglądania nie można prześledzić do Państwa.

Masz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich wykonaniu, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i opcji sprzeciwu można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować, ale nie tylko, adresy IP, żądania kontaktu, metadane i komunikacji, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i innych danych generowanych przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków i stosowania się do naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych umownych

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zamówień z naszym hostem.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy będziesz korzystać z tej strony internetowej, będą zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO "kontrolerem")

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest administrator danych:

Geodata-Inc

440 Śledziejowice

Wieliczka

32-020 Poland

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę. W tym celu należy jedynie przesłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które nastąpiło przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 SECT. 1 LIT. E LUB F GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRZESŁANKI WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO KAŻDEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. W CELU USTALENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ KAŻDE PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH ON DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONYWUJĄCĄ OCHRONĘ GODNĄ PODSTAWY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRA PRZEWAŻY NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 LIT. RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ NASTĘPNIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 LIT. RODO).

Prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej

W przypadku naruszenia PKBR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorującej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi jest skuteczne niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, aby wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, maszynowo czytelnym formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania składane nam jako operatorowi strony internetowej, strona ta korzysta z protokołu SSL lub programu szyfrującego TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony blokady w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich poprawianie i eliminowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych, mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o Państwa zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, jak również celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do żądania skorygowania lub usunięcia Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania na ten temat lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w każdej chwili na adres podany w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".

Prawo do żądania ograniczeń w przetwarzaniu

Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 1 RODO, to Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie nawzajem. Dopóki nie zostanie ustalone, czyj interes jest nadrzędny, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z ważnych względów interesu publicznego, przywołanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych publikowanych w związku z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji "Informacje wymagane przez prawo", do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których nie zażądaliśmy wyraźnie. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona i jej podstrony korzystają z tzw. cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Celem cookies jest uczynienie naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby był informowany o każdym umieszczeniu plików cookie oraz aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. W przypadku, gdy wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Art. 6 ust. 6. 1 lit. a GDPR; umowa może zostać odwołana w każdej chwili.

Jeżeli mają być przechowywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorów przeglądania), są one oddzielnie uwzględniane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki logów serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które są automatycznie przekazywane do nas przez przeglądarkę. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas trwania zapytania ofertowego z serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6 sekcja 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przedstawieniu bezbłędnym technicznie i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików logów serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku złożenia do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie dane kontaktowe w nim podane będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją zamówienia lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas wniosków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli o to wnioskowano.

Informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie poproszą nas Państwo o ich usunięcie, nie cofną Państwa zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Państwa zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności dotyczących okresów przechowywania danych.

Zapytanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, Państwa prośba, łącznie z wynikającymi z niej danymi osobowymi (nazwisko, prośba), będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu przetworzenia Państwa prośby. 

Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. Art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją zamówienia lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas wniosków.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po zrealizowaniu Państwa prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.